CÔNG VIỆC NỘI TÂM LÀ CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT MÀ MỌI NGƯỜI CẦN LÀM


Trước khi đến làng Hama, tôi đã có một khoảng thời khủng hoảng ở trường đại học.
Tôi có những vấn đề mà dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể nào giải quyết được.
Ví như việc tôi rất lười học dù rằng tôi là một học sinh rất chăm chỉ khi tôi còn học cấp 2, cấp 3, hay tôi thậm chí không thể có nổi một mối quan hệ thân thiết ở trường.
Tôi đã thử rất nhiều cách để giải quyết những vấn đề đó, như là tôi lập kế hoạch tỉ mỉ nhất có thể với mong ước mình sẽ bớt lười, tôi cố gắng cởi mở bắt chuyện và trở nên hài hước hơn với mong muốn có thêm bạn, nhưng tất cả những biện pháp trên không mang lại nhiều hiệu quả.
Sau đó tôi nghỉ học và đến Hama.
Ở đây, chúng tôi chỉ được phép sử dụng điện thoại và internet 1 giờ mỗi tuần, vì vậy tôi có rất nhiều thời gian rảnh để suy nghĩ về bản thân, những chuyện đã qua, những vấn đề mà tôi đã gặp phải.
Cùng lúc đó, tôi đọc cuốn sách nổi tiếng “Ba người thầy vĩ đại” của Robin Sharma, cuốn sách đã cho tôi rất nhiều góc nhìn mới mẻ về cuộc sống, tác giả nói rằng chúng ta cần hướng vào bên trong và lắng nghe trái tim mình thật nhiều.
Tôi thấy điều đó rất đúng và tôi bắt đầu thực hành nó.
Tôi viết nhật ký mỗi ngày, tôi tự đặt cho mình câu hỏi “Ta đang nghĩ gì?”, “Cảm xúc hiện tại của ta như thế nào?” và sau đó trả lời chúng. Qua đó, tôi hiểu hơn về bản thân, về những gì mình cảm thấy và nhận ra những gì làm mình không vui và cả những gì làm mình vui vẻ, hứng thú.
Việc này khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều và những vấn đề trước đây cũng dường như được giải quyết phần nào.
Hiện tại, dù tôi vẫn còn lười, nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn trong việc học vì tôi chỉ học những gì tôi thích và theo cách mình muốn, những mối quan hệ của tôi với mọi người cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.
Giờ đây, tôi hiểu sâu sắc được câu nói của Robin Sharma rằng ” Công việc nội tâm là công việc quan trọng nhất mà mọi người cần làm.”
Chỉ khi bên trong mình tốt thì những thứ bên ngoài mới tốt được.
Tôi mới chỉ lắng nghe bản thân ở cấp độ rất thấp và tôi nhất định sẽ đi sâu và tìm hiểu về bản thân mình nhiều hơn nữa.

Listen to myself
Before coming to Hama village, I had a period of depression in college.
I had problems that I couldn’t solve them no matter how much I tried
For example, I was very lazy to study though I was a very hard-working student when I was in high school, or I could not even have had a good relationship in college.
I tried a lot of ways to sort out those problems, like I made the schedules as detailed as possible to make me less lazy, I try to open up the conversation and become more humorous with the desire to make friends, but all the above measures do not bring much effect.
After that I dropt out of the university and came to Hama.
We are only allowed to use the phone and the internet for 1 hour per week, so I have a lot of leisure. I spend them thinking about myself, things that have passed, problems that I have encountered.
At the same time, I read Robin Sharma’s famous book, “The Saint, the surfer and the CEO,” which gave me a whole new perspective on life, the author says that we need to look inside and listen to our hearts much more.
I found it convinced and I started practicing it.
I wrote my diary everyday, I ask myself “What are you thinking?”, “What is your current feeling?”, “What makes you happy?” and then answer them. Thereby, I understood more about myself, about what I felt and figured out the things made me terrible and also what made me excited or happy.
This made me feel a lot more comfortable and the problems before seemed to be resolved somewhat.
At the moment, although I’m still lazy, I feel more comfortable in my studies because I just learn what I like and in the way I want, my relationships with others are also much better.
Now, I deeply understand Robin Sharma’s words that “inner work is the most important thing that people need to do.”
Only when your inside world is good then everything outside can be ok.
I know I just listen to myself at a very low level and I will definitely go further and find out more about myself.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *